หัวหน้าส่วนราชการ

นางเพลินพิตร อินทรจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพนา
เบอร์โทรศัพท์ 083-7290689

นางสาวสุกัญญา บาระมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 083-0665006

นางสาวสุกัญญา บาระมี
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 083-0665006

นางเพลินพิตร อินทรจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 083-7290689

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางมาลี บุตรพินธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 086-8665145

นายมณฑล ก่องขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)
เบอร์โทรศัพท์ 064-1429398

นายกิตติพงษ์ โพธิ์มาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต เทศบาล-2
เบอร์โทรศัพท์ 080 784 3266