กองคลัง

นางมาลี บุตรพินธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง
นักวิชาการการเงินและบัญชี

- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายภัทรพล ศรีภักดี
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นางบุญร่วม สาระรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิริณภัทร์ ทวีพัฒนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่โครงการแผนที่ภาษี

นางสาวโชติกา แสนป้อง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนภาภรณ์ มหานิล
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวสุภาพร สาระรัตน์
จ้างเหมาบริการ

นางธัญญพัทธ์ อินทะวัฒน์
เจ้าหน้าที่โครงการ