สำนักปลัด

นางสาวสุกัญญา บาระมี
หัวหน้าสำนักปลัด

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายคมสัน คอแก้ว
นิติกร

-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล

นายกฤษตฤณ ชมภูชนะ
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวภัทรานุช อุทธา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเอกวิทย์ ภาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

นางสวณีย์ ปราณีตพลกรัง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวเรณุกา นามพิกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นางพัดศรี ศรีเนตร
ดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน

นางฐิตินันต์ ชมภูชนะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอุบล พิลาแดง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายภาสกรณ์ กีฬา
พนักงานขับรถ

นายฉัตรชัย สาระรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายวรวุฒิ วงละคร
จ้างเหมาบริการ