สมาชิกสภา

นายสวาท ภาแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลพนา

นายสวัสดิ์ชัย ตาบุดดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพนา

นางพิสมัย ทองเพ็ญ
เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา

นายสวาท ภาแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 1

นางสุดใจ แหวนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 2

นายสวัสดิ์ชัย ตาบุดดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 1

นางสุจิตรา ช่วงชิง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 2

นายพิทยารัตน์ กัลยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 1

นางพิสมัย ทองเพ็ญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 2

นายสกาวรณ อุทธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 1

นางนิตยา ลัดดาห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 2

นายพัฒนา พลที
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 1

นางนารี อุทธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 2

นางพากเพียร กัลยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 1

นายธนวรรธน์ แก่นบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 2