คณะผู้บริหาร

ว่าที่ พันตรีเผชิญลาภ อินทรจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลพนา
เบอร์โทรศัพท์ 081-7184599

นายสุรเชษฐ์ ทองพุ่ม
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 086-8720703

นางนิลวรรณ เสือสา
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 081-0713877

นายชัยประสิทธิ์ ประสมทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 099-4606585

นายกำแหง ภาแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 081-2661939