ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางเพลินพิตร อินทรจันทร์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางละเอียด สีลาโคตร
ครู

นางสาวทักษิณา ดวงแคน
พนักงานจ้างทั่วไป

นางวนิดา ต้นโพธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพรพรรณ สาระ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางอุทัยทิพย์ สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวณิชกานต์ เถาว์โถ
เจ้าหน้าที่โครงการ