โรงเรียนอนุบาลสาธิต

นายกิตติพงษ์ โพธิ์มาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต เทศบาล-2

นางจุฑาทิพย์ กีฬา
ครูผู้ช่วย

นางกรรณิการ์ บรรลือ
ครู

นางพนารัตน์ อุตส่าห์
ครู

นางอุไร พึ่งพบ
ครู

นางสาวสุทธิณัฏฐา มะโนชัยกุลศิริ
ครู

นางสาวนารี โสระเวช
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางรัชนี พรหมคุณ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาววิภาพร ทัศบุตร
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณภัสสรณ์ บุตรแก้ว
ครูสอนภาษาจีน

นางสมปอง อุทธา
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวจิตรลดา อัมพาพันธ์
พนักงานจ้างตามโครงการ

นางสาวณัฐริกา บุญราช
เจ้าหน้าที่โครงการ