โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

นายมณฑล ก่องขันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

-ว่าง-
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพัชรี สารรัตน์
ครู

นางพัชรินทร์ บุญรัตน์
ครู

นางบรรณศรินทร์ คอแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาญ ยุวพรม
ครูชำนาญการ

นางฐิติยา ยุวพรม
ครูชำนาญการ

นางสาวอุมาพร กุลสิงห์
ครูชำนาญการ

นายพัลลภ แสวงผล
ครูชำนาญการ

นายกมลวัฒน์ กมล
ครูชำนาญการ

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีระดา
ครู คศ.1

นางสาวรภัทภร เงินหมื่น
ครู คศ.1

นางสุภาพร กลิ่นหวาน
ครู คศ.1

นางปริยากร ศรีวรบุญ
ครู คศ.1

นางเกษราภรณ์ บำเพ็ญ
ครู คศ.1

นางรัชนี วายโสกา
ครู

นายจักรพงษ์ เผ่าผม
ครู

นายบุญเพ็ง นิลสมบูรณ์
ครู

นายวรวุฒิ บำเพ็ญ
ครู

นายอุทิศ แก่นกุล
ลูกจ้างประจำ

นายสุวิศิษฏ์ อุทธา
พนักงานจ้างตามโครงการ

นางสาวธัญชนก บุตรพินธุ์
พนักงานจ้างตามโครงการ

นางสาววิชุตา อุทธา
พนักงานจ้างตามโครงการ

นางสาวบุปผา พลแสน
พนักงานจ้างตามโครงการ

นางทิพวรรณ เลาห์ทวี
พนักงานจ้างตามโครงการ

นายศุภวัฒน์ ทองโพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวรสสุคนธ์ ประดู่
พนักงานจ้างตามโครงการ

Mr. Joseph Lakyamuzi
พนักงานจ้างตามโครงการ

นางสาวเปรมฤดี ป้องพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธรรมนูญ พิมพิลาลัย
จ้างเหมาบริการ

นายวีระยุทธ ภูครองทอง
เจ้าหน้าที่โครงการ

ว่าที่ ร้อยตรีสุดใจ สอสมิง
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวภัสตราภรณ์ กุลสุทธิ์
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวศันสนีย์ เรืองศรี
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางอัญชลี อุทธา
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวฉวีวรรณ ไชยทอง
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวนพวรรณ อังกาพย์
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายบัญชา สาวิสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวทักษิณา ดวงแคน
พนักงานจ้างทั่วไป