งานป้องกันฯ

นายธีรภาส จันทร์ป้อง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายสมจิตร อังกาพย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายธวัชชัย มีชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมศักดิ์ ถาวร
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุชาติ หงษ์สาหัส
จ้างเหมาบริการ

นายประสาน ไชยทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอำนวย พิระภาค
จ้างเหมาบริการ

นายสุรเดช ไผ่ดา
คนงานทั่วไป งานช่าง

นายระวิน มีชัย
จ้างเหมาบริการ

นายพิพัฒน์ แสนป้อง
คนงานทั่วไป งานป้องกันฯ