กองสาธารณสุข

นางสาวสุชาดา กระดาษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางสาวสุชาดา กระดาษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวอรทัย ชาธิพา
นักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวสุพัตรา โสภา
นักวิชาการสุขาภิบาล

นายสีไว สายตา
จ้างเหมาบริการ

นายทองขาว อังกาพย์
พนักงานประจำรถขยะ

นายวรัชญ์ กีฬา
คนงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด

นายทินกร มั่นเมือง
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา

นางสาวอุระสา ต้นวงค์
จ้างเหมาบริการ

นายพาสกร อุทธา
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา

นางสาวหนูสิน สาระรัตน์
จ้างเหมาบริการ

นายนคร บุญมั่น
จ้างเหมาบริการ

นายไชยงค์ แก้วดวงใหญ่
จ้างเหมาบริการ

นายปิยพงษ์ แท่งพรม
จ้างเหมาบริการ

นายวิชัย พันธุมาส
จ้างเหมาบริการ