กองสาธารณสุข

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางสาวอรทัย ชาธิพา
นักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวสุพัตรา โสภา
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นายทองขาว อังกาพย์
พนักงานประจำรถขยะ

นายสีไว สายตา
จ้างเหมาบริการ

นางสมใจ เสือทอง
คนงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด

นายวรัชญ์ กีฬา
คนงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด

นายทินกร มั่นเมือง
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา

นางสาวอุระสา ต้นวงค์
จ้างเหมาบริการ

นายพาสกร อุทธา
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา

นายบุญเสียน แหวนเงิน
จ้างเหมาบริการ

นางสาวหนูสิน สาระรัตน์
จ้างเหมาบริการ

นายนคร บุญมั่น
จ้างเหมาบริการ

นายไชยงค์ แก้วดวงใหญ่
จ้างเหมาบริการ

นายปิยพงษ์ แท่งพรม
จ้างเหมาบริการ

นายวิชัย พันธุมาส
จ้างเหมาบริการ