กองการศึกษา

นางเพลินพิตร อินทรจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวจุฑาภรณ์ สุขสวาท
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

นางสาวชญาดา บัวทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเย็นฤดี เศรษฐีโล่คำโสดาบัน
ครู

นายสุรยุทธ สิงห์นาค
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุทธิดา พันธ์จำปา
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวโสภิตา แสนป้อง
เจ้าหน้าที่โครงการ