กองช่าง

นายสุรชาติ ชารีแก้ว
นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นายพันธ์ศักดิ์ มหานิล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอดิศักดิ์ มณีเขียว
ผู้ช่วยช่างโยธา

นางนิภาพรรณ ไกยสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจตุรภัทร บุตรแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นางสุพร ศิลา
นักการ

นายจันที สาระรัตน์
คนงานทั่วไป ดูแลสวนสาธารณะ

นางกัญญาณัฐ ไกยสิทธิ์
จ้างเหมาบริการ

นายวิระชัย ไกยสิทธิ์
จ้างเหมาบริการ

นายวิโรจน์ ชัยบุตร
จ้างเหมาบริการ

นายไสว มีศักดิ์
จ้างเหมาบริการ

นายทินรัตน์ สมบูรณ์
จ้างเหมาบริการ

นายอภิสิทธิ์ สุรินทร์งาม
จ้างเหมาบริการ