หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - สกุล : นายกิตติพงษ์ โพธิ์มาตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต เทศบาล-2
เบอร์โทรศัพท์ : 080 784 3266
Email :