หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - สกุล : นายมณฑล ก่องขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)
เบอร์โทรศัพท์ : 064-1429398
Email :