หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - สกุล : นางมาลี บุตรพินธุ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8665145
Email :