หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - สกุล : นางเพลินพิตร อินทรจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-7290689
Email :