หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวสุกัญญา บาระมี
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 083-0665006
Email :