สมาชิกสภา
ชื่อ - สกุล : นายพัฒนา พลที
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :