สมาชิกสภา
ชื่อ - สกุล : นายสกาวรณ อุทธา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :