สมาชิกสภา
ชื่อ - สกุล : นางพิสมัย ทองเพ็ญ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :