สมาชิกสภา
ชื่อ - สกุล : นางสุดใจ แหวนเงิน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :