สมาชิกสภา
ชื่อ - สกุล : นางพิสมัย ทองเพ็ญ
ตำแหน่ง : เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :