สมาชิกสภา
ชื่อ - สกุล : นายสวัสดิ์ชัย ตาบุดดา
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาลตำบลพนา
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :