สมาชิกสภา
ชื่อ - สกุล : นายสวาท ภาแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาลตำบลพนา
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :