งานป้องกันฯ
ชื่อ - สกุล : นายพิพัฒน์ แสนป้อง
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป งานป้องกันฯ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :