ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดดินขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03 พ.ค. 65 | อ่าน 97 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข (30 เม.ย. 64 | อ่าน 225 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ข้าวเปลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 64 | อ่าน 216 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเพลาปั่นน้ำ (กากบาท) รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ (26 เม.ย. 64 | อ่าน 197 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบ (07 เม.ย. 64 | อ่าน 210 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 64 | อ่าน 199 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 64 | อ่าน 209 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ภัย ๑๙๙ (OTOS) หมายเลขทะเบียน บ (26 มี.ค. 64 | อ่าน 200 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (24 มี.ค. 64 | อ่าน 216 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบา (22 มี.ค. 64 | อ่าน 205 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการรณรงค (22 มี.ค. 64 | อ่าน 259 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน (17 มี.ค. 64 | อ่าน 102 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล (16 มี.ค. 64 | อ่าน 120 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการรณรงค์และควบคุมป้ (15 มี.ค. 64 | อ่าน 125 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายหน้าศูนย์ เทศบาลตำบลพนา จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเ (11 มี.ค. 64 | อ่าน 107 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพา (11 มี.ค. 64 | อ่าน 120 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๔๗๒ อำนาจเจริญ โดยวิธี (10 มี.ค. 64 | อ่าน 102 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 มี.ค. 64 | อ่าน 161 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความ (09 ก.พ. 64 | อ่าน 130 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมา (05 ก.พ. 64 | อ่าน 113 ครั้ง)