หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
 การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ