การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O24 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566

enlightened การวางแผนกำลังคน
      - ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)  
      - 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
enlightened การสรรหาคนดีคนเก่ง


enlightened การบรรจุและการแต่งตั้ง
       - เทศบาลตำบลพนามีการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทางเว็บไซต์เทศบาล
enlightened การพัฒนาบุคลากร
       - เทศบาลตำบลพนามีการส่งเจ้าหน้าเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน 
enlightened การประเมินผลการปฏิบัติงาน
       - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
enlightened การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
       - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
enlightened  การสร้างก้าวหน้าในอาชีพ
        - แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
enlightened  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
        - คำสั่งเทศบาลตำบลพนา เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลพนา
        - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลพนา
        - เรื่อง อัตราเงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลพนา
enlightened  อื่นๆตามนโยบาย
       - การบริหารและการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้ปลัด รองนายกฯปฏิบัติแทน โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
 
      - การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ