นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล >> โดยเทศบาลตำบลพนาออกนโยบายในการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB