รางวัลปี พ.ศ. 2563

ใบประกาศนียบัตร การบริหารจัดการขยะมูลฝอย "อำนาจเจริญเมืองสะอาด"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับรางวัล ดังนี้
- ประเภท "ส่วนราชการ" >> สำนักงานเทศบาลตำบลพนา รางวัลชมเชย
- ประเภท "อปท." >> เทศบาลตำบลพนา รางวัลชมเชย
- ประเภท "สถานศึกษา" >> โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลสาธิต เทศบาลตำบลพนา รางวัลชมเชย
- ประเภท "ตลาด" >> ตลาดเทศบาลตำบลพนา รางวัลชมเชย
 
.......................................

รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงาน Clean Zone For COVID-19
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม "การจัดการสุขาภิบาลอาหาร" ระดับดีเยี่ยม
จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000.- บาท