รางวัลปี พ.ศ. 2557
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2557 โดย สถาบันพระปกเกล้า


โล่ตราสัญลักษณ์ G โครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีมาก
ประจำปี 2557 โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
รางวัลดีเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2557
ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษา
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 4,000,000.- บาท
โดย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2557 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000.- บาท

..........................