รางวัลปี พ.ศ. 2555
รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2555 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000.- บาท

...................