รางวัลปี พ.ศ. 2554
รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2554


.....................

รางวัลชมเชย เทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จัดโดย คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000,000.- บาทโล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
ได้ผ่านเข้ารอบที่  1 โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84 ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2554 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000.- บาท

..................