รางวัลปี พ.ศ. 2553
รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2553

.................

เทศบาลตำบลพนาร่วมเป็น 1 ใน 1,000 เมือง ระดับโลก รณรงค์พิทักษ์ คุณภาพชีวิต และสุขภาพคนเมือง
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ World Health Organization (WHO)