รางวัลปี พ.ศ. 2552

ถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2552
แก่ชุมชนตลาดสดเทศบาลตำบลพนา


รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2552


โล่รางวัลบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552 ประเภทเทศบาล
คะแนนประเมินอันดับ 1 ของจังหวัดอำนาจเจริญ 3 ปีซ้อน


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552  ประเภทเทศบาลขนาดเล็ก
จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


โล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนชุมชนตลาดสด รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
(กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก) โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2552
รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2552 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000.- บาท