รางวัลปี พ.ศ. 2550
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ระดับภาค) 
จัดโดย คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000,000.- บาท


 

 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเด่นระดับจังหวัดในการส่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงาน จังหวัดอำนาจเจริญ


............


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทตลาดขนาดเล็ก ตลาดสดเทศบาลตำบลพนา
จากโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจำปี 2550 จัดโดย กระทรวงมหาดไทย

 

 
รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน (ระดับจังหวัด) จากโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐานขนาดเล็ก
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 
รางวัลโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ประจำปี 2550

........................

รางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตั้งบ่อดักไขมัน (ระดับจังหวัด)
ประจำปี 2550 โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 


 
รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2550 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000.- บาท