ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับจำหน่ายสินค้า


          >> ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ประจำปี 2563
 
         >> ทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการ ประเภทตลาด ประจำปี 2563