บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
                 >> ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2564
                 >> แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2564