บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
                          
                  >> ประกาศเทศ่บาลตำบลพนา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
 
               
 >> แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (1) (2) (3)
                 >> ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรั้พย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
 
                >> แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง