มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
>> รายงานผลการวิเคราะห์กสนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     
>> รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>> รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


        มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
              >> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
               >> 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 
              >> 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
               >> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
               >> มาตรการป้องกันการรับสินบน
               >> มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ
               >> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ