ประกาศเทศบาลตำบลพนา
             >> เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบััติการฉุกเฉินเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(C)VID-19)
          >> เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
 
         >> เรื่อง มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
 
         >> เรื่อง งดการจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ไว้เป็นการชั่วคราว
 
         >> เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการใส่หน้ากากและพกเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ 
 
         >> เรื่อง งดการจัดกิจกรรมที่เสียงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ไว้เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2
 
         >> เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบการและสถานบริการให้ดำเนินการตามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
 
         
>> เรื่อง งดการจัดกิจกรรมที่เสียงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ไว้เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3
           
>> เรื่อง งดการจัดกิจกรรมที่เสียงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ไว้เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4
 
           >> 
เรื่อง งดการจัดกิจกรรมที่เสียงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ไว้เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 5