นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล >> โดยเทศบาลตำบลพนาออกนโยบายในการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน