หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

 การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร

 การพัฒนาบุคลากร
 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ