การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

เทศบาลตำบลพนา ได้ดำเนินการประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต