การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพนา
ผู้มีคุณธรรมและจริญธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561