เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ทศบาลตำบลพนา มีการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
โดย ว่าที่ พันตรีเผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล