แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566)
 
***************************************************

การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563) ฉบับปรับปรุง    
 
>>  ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ครั้งที่ 4
>>  
ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ครั้งที่ 5
 
*****************************************************************************
 
 
การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)                

>> ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ของเทศบาลตำบลพนา

 

>> ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง  โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลพนาตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)

>> คำสั่งเทศบาลตำบลพนา เรื่อง การจัดคนเข้าสู่ตำแหน่งที่กำหนดในโครงสร้างใหม่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)

 
*****************************************************************************