แผนการพัฒนาสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
                 
                1) บัญชีสรุป
                   
                2)
ด้านเศรษฐกิจ
                     
                3)
ด้านสังคม

                4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

                5) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                6) ด้านท่องเที่ยว

               7) ด้านบริหารจัดการ

 
********************************************************************
  • แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
     
 
 
 
 
ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
                 
                1) บัญชีสรุป
                   
                2) 
ด้านเศรษฐกิจ
                     
                3) 
ด้านสังคม
 
                  

 
 ********************************************************************

ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
                 
                1) บัญชีสรุป
                   
                2)
ด้านเศรษฐกิจ
                     
                3)
ด้านสังคม

                4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

                5) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                6) ด้านท่องเที่ยว

               7) ด้านบริหารจัดการ