สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
เขตการปกครอง  ได้กำหนดเขตการวางผังการปกครองให้สอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้
  • ด้านทิศเหนือ              เป็นแนวเส้นขนานกับถนนอุปชิตในระยะ  300  เมตร
  • ด้านทิศตะวันออก        เป็นเส้นตรงตั้งฉากกับถนนอุปชิต และทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2134
  • ด้านทิศใต้                 เป็นแนวเส้นขนานกับถนนอุปชิต ในระยะ 435 เมตรทางด้านทิศใต้
  • ด้านทิศตะวันตก          เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนอุปชิต


อาณาเขต  มีพื้นที่ติดอาณาเขตใกล้เคียง  ดังนี้
  • ทิศเหนือ                    จดกับองค์การบริหารตำบลพนา
  • ทิศตะวันออก               จดกับองค์การบริหารตำบลพนา
  • ทิศใต้                        จดกับองค์การบริหารตำบลพนา,  เทศบาลตำบลพระเหลา
  • ทิศตะวันตก                 จดกับเทศบาลตำบลพระเหลา
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ  ระยะทางประมาณ  40  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ  60  กิโลเมตร  และระยะทางถึงกรุงเทพมหานครประมาณ  700  กิโลเมตร
   
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ  
  • ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลพนาเป็นพื้นที่ราบและที่ราบลุ่มซึ่งเหมาะในการเกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ซึ่งต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่บริเวณวนอุทยานดอนเจ้าปู่  ในหมู่ที่ 7 ตำบลพนา  และมีแหล่งน้ำสำคัญ คือ ลำห้วยพระเหลา
  • ลักษณะภูมิอากาศ  เทศบาลตำบลพนา แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน ในฤดูฝนบางปีเกษตรกรรมต้องประสบปัญหาภัยแล้ง ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคมส่วนฤดูร้อนอากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง