วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพนา

“เมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม นำพาสุข”


พันธกิจการพัฒนาเทศบาล
 
                 1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพัฒนาการบริการและการท่องเที่ยว
                 2. ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน ฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
                 3. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
                 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
                 6. บำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                 7. ปกป้องสถาบันและเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
                 8. ส่งเสริมให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
                 9. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
                 10. จัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์